Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Λεώφ. Βουλιαγμένης 85 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 801617442 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας με αρ. ΓΕΜΗ 160218203000, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , τηλέφωνο 2169009082

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η εταιρεία:

1. Ποιος ο σκοπός της εταιρείας; Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, κύριος σκοπός της είναι η επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γούνων και υποδημάτων, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προιόντων Π.Δ.Κ.Α., διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και άλλων συμβουλών διαχείρισης, παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προιόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού, αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία Π.Δ.Κ.Α., εγκαταστάσεις γυμναστικής, υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; Α) Κατά την επίσκεψή σας στην εφαρμογή μας και προκειμένου να …. λαμβάνονται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Β) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της ΑΘΛΟΣ IKE συλλέγουμε δεδομένα σας επίσης στη φόρμα επικοινωνίας, ήτοι τα απαραίτητα στοιχεία που μας δίδετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον εσείς το επιθυμείτε.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας; Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: (α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από την εταιρεία και (β) στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, απόδειξης λιανικής κλπ.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία; Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης εμπορευμάτων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας. Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων ή αποδείξεων πώλησης, συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

7. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών; Όχι, η ΑΘΛΟΣ IKE δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς.

8. Ποιοι οι αποδέκτες Δεδομένων Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: (α) η ΑΘΛΟΣ IKE και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) τρίτοι, εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασής μας και συγκεκριμένα Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή. Διαβίβαση Δεδομένων προς οποιονδήποτε τρίτο δεν πραγματοποιείται.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα; Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ: να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

10. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα Δεδομένα σας; Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΑΘΛΟΣ IKE . Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; Η ΑΘΛΟΣ IKE δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η ΑΘΛΟΣ IKE προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας; Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λεώφ. Βουλιαγμένης 85, Γλυφάδα), με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( [email protected] ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας; Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΑΘΛΟΣ IKE μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας; Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2169009082 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( [email protected] ), χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας; Όχι, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς; Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων; Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής; Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.