ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή με domain name «Athlos» (εφεξής και χάριν συντομίας η «εφαρμογή» ) της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ξενόγλωσσα ATHLOS BILL MATSANGOS PRIVATE COMPANY») και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», διέπεται από τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά.

Η χρήση του Ιστότοπου, της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται, υπόκεινται στους παρόντες Ορους χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή και η χρήση αυτών (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτά) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο χρήστης με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας/Eφαρμογής.

Με την αποδοχή των Ορων χρήσης, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Ορους Χρήσης.

Η χρήση του Ιστότοπου ή/και της Εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της εφαρμογής σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες του Ιστότοπου ή/και της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης του ιστότοπου ή και της Εφαρμογής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εφαρμογή, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Ο χρήστης υποχρεούται να θέσει στον ιστότοπο/ Εφαρμογή τα στοιχεία που του ζητούνται και τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ δεν έχει καμία ευθύνη για τις συνέπειες εφαρμογής του προγράμματος που προτείνει στο χρήστη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εκ του λόγου αυτού.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1] Μέσω AppStore ή Google Play Store

Ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή “athlos” σε οποιοδήποτε συσκευή iOS ή Android. Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσα στις πλατφόρμες AppStore ή Google Play Store, με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται σε αυτές.

Ο χρήστης που επιλέγει την εγκατάσταση και πληρωμή μέσω AppStore, πρέπει να μεταβεί απευθείας στην αντίστοιχη πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν από τους κάτωθι συνδέσμους, ανάλογα με τη συσκευή:

 

Ο χρήστης που επιλέγει την εγκατάσταση και πληρωμή μέσω Google Play Store, πρέπει να μεταβεί απευθείας στην αντίστοιχη πλατφόρμα χρησιμοποιώντας έναν από τους κάτωθι συνδέσμους:

 

 

2] Δωρεάν Δοκιμή 7 Ηημερών (κατόπιν συνδρομής)

Ο χρήστης που επιλέγει να αποκτήσει συνδρομή στην εφαρμογή “Athlos”, σε μία ή περισσότερες από τις ηλεκτρονικές του συσκευές, δικαιούται δωρεάν δοκιμή 7 ημερών. Με την αποδοχή της προσφοράς αυτής (δωρεάν δοκιμής) ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία εκ των προβλεπόμενων συνδρομών της εφαρμογής, η οποία τίθεται σε ισχύ με το πέρας της δωρεάν περιόδου 7 ημερών και ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα έως ότου ακυρωθεί από τον ίδιο τον χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ακύρωση της συνδρομής ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλατφόρμας AppStore ή Google Play Store, τουλάχιστον μία ήμερα πριν από την εκάστοτε προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει τη συνδρομή κατά το διάστημα της δωρεάν περιόδου χρήσης, δεν υφίσταται χρέωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει τη συνδρομή μετά τη λήξη των 7 ημερών της δωρεάν δοκιμής, χρεώνεται τη συνδρομή σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Η δωρεάν συνδρομή 7 ημερών λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνδρομή του χρήστη και δεν προβλέπεται δυνατότητα επανάληψης αυτής.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η ακύρωση της ανανέωσης της συνδρομής έχει ως αποτέλεσμα να τερματιστούν οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές, αλλά ο χρήστης θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις παροχές του «Athlos» για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου της συνδρομής τoυ.

Όποιος χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει τη συνδρομή του στην εφαρμογή “athlos”, την οποία πραγματοποίησε μέσω AppStore, μπορεί να μεταβεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Ο χρήστης που πραγματοποίησε συνδρομή μέσω Google Play Store, μπορεί να μεταβεί για την ακύρωση αυτής στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της εταιρείας ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ

Η «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου της εφαρμογής για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο Ιστότοπος ή/και η Εφαρμογή μπορεί να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά ή άλλα λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την Εταιρεία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Η ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα του Ιστότοπου ή/και της Εφαρμογής να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Εφαρμογής ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Η ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Η ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/ χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Εφαρμογής, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Ιδίως δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας, για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη υγείας ή τραυματισμό, ή μη επέλευση του επιθυμητού αποτελέσματος ή οποιαδήποτε εν γένει συνέπεια από τις παρεχόμενες στην Εφαρμογή υπηρεσίες (προτεινόμενες Γυμναστικές ασκήσεις, διατροφή κλπ).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (layout) της Εφαρμογής, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ», διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην εφαρμογή να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου της Εφαρμογής. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή εφόσον γίνεται ρητή αναφορά της «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» ως πηγή προέλευσης, με ενεργό link παραπομπής. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ», η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας είναι σημαντική για την «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Η «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο δικτυακό τόπο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Εφαρμογής, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με Εταιρεία «ΑΘΛΟΣ ΙΚΕ» στο τηλ: +302169009082 , ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: [email protected]